ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون متمرکز

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی به روسای سازمان جهاد کشاورزی طی شماره 34260/20 مورخ 20/11/93 ابلاغ گردید.بر اساس این قانون کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در در رده صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی قرار گرفته و مشمول سیاست های بخش کشاورزی میباشند.