1- آقای مهندس سید عبدالله کابلی رئیس هیات مدیره شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران
2- آقای دکتر محمد نقوی نایب رئیس هیات مدیره شرکت پارس دانه سواد کوه
3- آقای علی اکبر امروانی عضو هیات مدیره کارخانه زرین امروان
4-آقای علی فتحی عضوهیات مدیره کارخانه خوراک دام مارشن طلایی
5- آقای مهندس اسماعیل کاظمی عضو هیات مدیره کارخانه درنا پلت
1-آقای یداله رنجبر کارخانه سوربن بازرس اصلی
2-آقای مهدی توکلی بازرس علی البدل کارخانه خزر توکل