اعضای تعاونی

نام کارخانه - کارگاه مدیرعامل نوع فعالیت تلفن همراه آدرس شماره تماس
آمینه گستر آقای شجاعی 3
ارس بازار آقای خانزاد 3 آمل 44203226
کیان فراپارس آقای بابایی زاده 3 ساری 33323672
سویا پارس آمل آقای ذاکری 2 آمل 3323705
امروانی آقای امروانی 2 بابل 32042523
پارس دانه سواد کوه آقای نقوی 2 سواد کوه 42085611
خوراک دام اطاقسرا آقای علی نیا 2 بابل 32331214
خوراک دام توکل آقای توکلی 2 جویبار 42545975
خوراک دام گلناز آقای منوچهری 2 ساری
خوراک دام و آبزیان مازندران آقای سید عبدالله کابلی 2 ساری 33434402
دانه سبز آقای آماده 2 آمل 43055595
درنا پلت آقای کاظمی 2 سواد کوه 42434000